POTVRZENÍ
PLNOLETOSTI JE MI VÍCE NEŽ 18 LET?

ano ne

Darujte víno s vlastní etiketou

Svá oblíbená vína z Habánských sklepů najdete od listopadu v obchodech spolu s etiketami, na které můžete svým blízkým napsat osobní vzkaz. A nejen to, tyto etikety mohou být výherní! Stačí poslat fotku na téma „DARUJTE VÍNO S VLASTNÍ ETIKETOU“ do 12. ledna 2016 na naši facebookovou stránku https://www.facebook.com/vinohabanskesklepy nebo na e-mail info@habanskesklepy.cz.

Kdo tak učiní, má šanci vyhrát skutečnou lahůdku – sadu pozdních sběrů z Habánských sklepů.

Vaše fotografie podle data zaslání zveřejníme ve čtyřech termínech ve speciální fotogalerii na našem Facebooku.

Odborná porota se sejde 15.1.2016 a vybere šest nejlepších fotografií. Těchto šest výherců se může těšit na neodolatelnou sadu našich pozdních sběrů!

Kompletní pravidla soutěže v PDF

Vítěze vyhlásíme dne 15.ledna 2016.

PŘEJEME VÁM HODNĚ ŠTĚSTÍ!
Akce platí do vyprodání zásob.

Pravidla soutěže

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „Darujte Habánské sklepy s vlastní etiketou” (dále jen „soutěž“).

 1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže
  1. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost BOHEMIA SEKT, s.r.o., se sídlem Starý Plzenec, Smetanova 220, PSČ 332 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložce 26443 (dále jen „vyhlašovatel“/„organizátor“).
 2. Místo konání a doba trvání soutěže
  1. Soutěž probíhá na území České republiky.
  2. Doba trvání soutěže je stanovena na období od 15. 11. 2015 00:00 hod. do 12. 1. 2016 23:59 hod.
 3. Podmínky účasti
  1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“).
  2. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání soutěžní fotografie na e-mail info@habanskesklepy.cz s uvedením hesla v předmětu e-mailu „Habánské sklepy" nebo na facebookovou stránku Habánské sklepy (www.facebook.com/vinohabanskesklepy) skrze soukromou zprávu nebo jako příspěvek na zeď této facebookové stránky.
  3. Každý soutěžící může zaslat neomezený počet soutěžních fotografií.
  4. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.
 4. Průběh soutěže
  1. Soutěž probíhá výhradně prostřednictvím zaslání soutěžní fotografie na adresu info@habanskesklepy.cz s uvedením hesla v předmětu e-mailu „Habánské sklepy" nebo na facebookovou stránku Habánské sklepy (www.facebook.com/vinohabanskesklepy) skrze soukromou zprávu nebo jako příspěvek na zeď této facebookové stránky.
  2. Principem soutěže je zaslání fotografie etikety se vzkazem ze speciální dárkové edice Habánské sklepy na adresu info@habanskesklepy.cz s uvedením hesla v předmětu e-mailu „Habánské sklepy" nebo na facebookovou stránku Habánské sklepy (www.facebook.com/vinohabanskesklepy) skrze soukromou zprávu nebo jako příspěvek na zeď této facebookové stránky.
  3. O výherci rozhodne 15. 1. 2016 čtyřčlenná porota složená ze zástupců společnosti BOHEMIA SEKT s.r.o. Porota bude hodnotit zejména originalitu a kreativitu fotografie.
  4. Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které:
   1. neodpovídají zadanému tématu soutěže
   2. obsahují prvky násilí či pornografické prvky či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy,
   3. by mohly poškodit dobré jméno pořadatele
   4. u kterých bylo zjištěno nedodržení jiných podmínek soutěže.
  5. O tom, zda fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje vyhlašovatel.
 5. Výhry v soutěži
  1. Prvních 6 soutěžících, jejichž fotografie vyhodnotí porota jako nejlepší, získávají dárkový set vína (2x Habánské sklepy Zweigeltrebe 2013 pozdní sběr, 2x Habánské sklepy Chardonnay 2014 kabinetní víno, 2x Habánské sklepy Ryzlink rýnský 2014 pozdní sběr).
  2. Výhry nelze převést na jinou osobu.
  3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
  4. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.
  5. Podmínkou získání výhry je uvedení kontaktní e-mailové adresy. Na této adrese bude výherce nejpozději do 7 dní po ukončení soutěže informován o výhře a dalším postupu předání výhry.
  6. Výhry budou výhercům odeslány nejpozději do 30 dnů od ukončení soutěže na adresu, kterou výherce zašle prostřednictvím e-mailu vyhlašovateli.
  7. Výherce, který si výhru nepřevezme nebo se nedostaví k převzetí výhry v době domluvené s vyhlašovatelem soutěže a/nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené v těchto pravidlech, ztrácí na výhru nárok.
  8. Vyhlašovatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte e-mail zaslaný vyhlašovatelem a nestihne reagovat ve stanoveném termínu v něm uvedeném. Vyhlašovatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce nepřečetl e-mail od vyhlašovatele nebo nekontaktoval vyhlašovatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně vyhlašovatele.
  9. Vyhlašovatel se zavazuje ve vztahu k výherci uskutečnit jeden pokus o zaslání oznámení o výhře. Bude-li pokus neúspěšný a/nebo výherce nebude ve lhůtě uvedené v e-mailu, který vyhlašovatel odeslal výherci jako oznámení o výhře, kontaktovat vyhlašovatele, je vyhlašovatel oprávněn rozhodnout o propadnutí výhry.
 6. Osobní údaje
  1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“), svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost BOHEMIA SEKT, s.r.o., se sídlem Starý Plzenec, Smetanova 220, PSČ 332 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložce 26443, IČ: 45358711, DIČ DPH: CZ699002447.
  2. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 10 let od začátku soutěže použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených vyhlašovatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž a marketingové služby.
  3. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.
  4. Soutěžící má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě podezření z porušení svých práv.
  5. Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem některé z cen, vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům.
  6. Soutěžící prohlašuje, že fotografii pořídil sám či má povolení autora k jejímu šíření. Prohlašuje také, že případné osoby zachycené na snímku souhlasí s jeho zveřejněním. V případě, že tomu tak není, vystavuje se účastník riziku spojenému s porušením autorských práv pravého vlastníka fotografie se všemi možnými právními následky.
  7. Všechny fotografie zaslané do soutěže se po jejím ukončení stávají majetkem vyhlašovatele, který si vyhrazuje právo s nimi nakládat dle vlastního uvážení a použít je ke svým účelům bez dalšího souhlasu účastníka soutěže. Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže vyhlašovateli právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití bez časového a územního omezení.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
  2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele než na ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
  3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
  4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.
  5. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby výherce prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je starší 18 let. V případě že, tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.
  6. Tato soutěž není jakkoliv sponzorována, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc, nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc, nebo Facebook Ireland Limited.
  7. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici u vyhlašovatele soutěže na //www.habanskesklepy.cz. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na info@habanskesklepy.cz.

Datum: 3. 11. 2015