POTVRZENÍ
PLNOLETOSTI JE MI VÍCE NEŽ 18 LET?

ano ne

Léto s Habánskými sklepy

Letní grilování, posezení s přáteli, pikniky, dovolené… Léto nabízí mnoho příležitostí, kdy si můžete vychutnat víno z Habánských sklepů.

Nahrajte do 30. srpna na zeď naší stránky na Facebooku fotku, na které si užíváte léto s námi. Šest z vás oceníme balíčkem našich vín.

Všechny soutěžní fotografie uveřejníme po skončení vkládání do galerie na naší stránce na Facebooku. Tři, které do 14. září získají nejvíce „likes“, vyhrávají.
Další tři výherce určí naše odborná porota s přihlédnutím k originalitě zaslaného příspěvku.

A co můžete vyhrát?

Dárkový set šesti vín z Habánských sklepů, který obsahuje:

2x Habánské sklepy Rosé
2x Habánské sklepy Frankovka 2011, pozdní sběr
2x Habánské sklepy Ryzlink rýnský 2012, pozdní sběr

Všechny vítězné snímky vám představíme v pondělí 15. září.
Soutěž probíhá od 12. 7. 2014 00:00 hod. do 14. 9. 2014 12:00 hod.

Přejeme Vám hodně štěstí!

Kompletní pravidla soutěže v PDF

Pravidla soutěže

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „Léto s Habánskými sklepy” (dále jen „soutěž“).

 1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže
  1. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost BOHEMIA SEKT, s.r.o., se sídlem Starý Plzenec, Smetanova 220, PSČ 332 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26443 (dále jen „vyhlašovatel“/”organizátor”).
 2. Místo konání a doba trvání soutěže
  1. Soutěž probíhá na území České republiky.
  2. Doba trvání soutěže je stanovena na období od 12. 7. 2014 00:00 hod. do 14. 9. 2014 12:00 hod.
 3. Podmínky účasti
  1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 18-ti let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“).
  2. Podmínkou účasti v soutěži je vložení soutěžní fotografie na zeď stránky Habánské sklepy na Facebooku
  3. Každý soutěžící může vložiz neomezený počet soutěžních fotografií.
  4. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.
 4. Průběh soutěže
  1. Soutěž probíhá výhradně prostřednictvím vložení fotografie na stránku Habánských sklepů na Facebooku.
  2. Soutěžící se účastní vložením soutěžní fotografie na zeď stránky Habánské sklepy na Facebooku.
  3. Principem soutěže je vložení fotografie vína Habánské sklepy s letní tematikou na zeď stránky Habánské sklepy na Facebooku.
  4. O třech výhercích rozhodne 15. 9. 2014 4-členná porota složená ze zástupců společnosti BOHEMIA SEKT s.r.o. Porota bude hodnotit zejména originalitu a kreativitu fotografie.
  5. O dalších třech výhercích rozhodne široká veřejnost hlasováním formou “likes” v galerii fotografií na stránce www.facebook.com/vinohabanskesklepy. Hlasovat bude možné od 1. září do 14. září 15:00.
  6. Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které:
   1. neodpovídají zadanému tématu soutěže
   2. obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v roporu s dobrými mravy
   3. by mohly poškodit dobré jméno pořadatele
   4. u který byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.
  7. O tom, zda fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje vyhlašovatel.
 5. Výhry v soutěži
  1. První 3 soutěžící, jejichž fotografie vyhodnotí porota jako nejlepší získávají Dárkový set vína (2x Habánské sklepy Rosé, 2x Habánské sklepy Frankovka pozdní sběr 2011, 2x Habánské sklepy Ryzlink rýnský 2012 pozdní sběr)
  2. První 3 soutěžící, jejichž fotografie získají u široké veřejnosti nejvíce “likes” získávají Dárkový set vína (2x Habánské sklepy Rosé, 2x Habánské sklepy Frankovka pozdní sběr 2011, 2x Habánské sklepy Ryzlink rýnský 2012 pozdní sběr)
  3. Výhry nelze převést na jinou osobu.
  4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
  5. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.
  6. Podmínkou získání výhry je uvedení kontaktní e-mailové adresy. Na této adrese bude výherce nejpozději do 7 dní po ukončení soutěže informován o výhře a dalším postupu předání výhry.
  7. Výhry budou výhercům odeslány nejdéle do 30 dnů od ukončení soutěže na adresu, kterou výherce zašle prostřednictvím e-mailu vyhlašovateli.
  8. Výherce, který si výhru nepřevezme nebo se nedostaví k převzetí výhry v době domluvené s vyhlašovatelem soutěže a/nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené v těchto pravidlech, ztrácí na výhru nárok.
  9. Vyhlašovatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte e-mail zaslaný vyhlašovatelem a nestihne reagovat ve stanoveném termínu v něm uvedeném. Vyhlašovatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce nepřečetl e-mail od vyhlašovatele nebo nekontaktoval vyhlašovatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně vyhlašovatele.
  10. Vyhlašovatel se zavazuje ve vztahu k výherci uskutečnit jeden pokus o zaslání oznámení o výhře. Bude-li pokus neúspěšný a/nebo výherce nebude ve lhůtě uvedené v emailu, který vyhlašovatel odeslal výherci jako oznámení o výhře, kontaktovat vyhlašovatele, je vyhlašovatel oprávněn rozhodnout o propadnutí výhry
 6. Osobní údaje
  1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost BOHEMIA SEKT, s.r.o., se sídlem Starý Plzenec, Smetanova 220, PSČ 332 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26443. IČ: 45358711, DIČ DPH: CZ699002447
  2. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 10 let od začátku soutěže použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených vyhlašovatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž a marketingové služby.
  3. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož I právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.
  4. Soutěžící má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě podezření z porušení svých práv.
  5. Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem některé z cen, vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům
  6. Soutěžící prohlašuje, že fotografii pořídil sám, či má povolení autora k jejímu šíření. Prohlašuje také, že případné osoby zachycené na snímku souhlasí s jejím zveřejněním. V případě, že to tak není, tak se účastník vystavuje riziku spojenému s porušením autorských práv pravého vlastníka fotografie se všemi možnými právními následky.
  7. Všechny fotografie zaslané do soutěže se po jejím ukončení stávají majetkem vyhlašovatele, který si vyhrazuje právo s nimi nakládat dle vlastního uvážení a použít je ke svým účelům bez dalšího souhlasu účastníka soutěže. Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže vyhlašovateli právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití bez časového a územního omezení.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
  2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
  3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
  4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.
  5. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby výherce prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je starší 18 let. V případě že, tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.
  6. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravovaná společností Facebook, Inc nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc nebo Facebook Ireland Limited.
  7. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici u vyhlašovatele soutěže na //www.habanskesklepy.cz.

V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na: info@habanskesklepy.cz

Datum: 12. 7. 2014