POTVRZENÍ
PLNOLETOSTI JE MI VÍCE NEŽ 18 LET?

ano ne

Soutěž Habánské placky na cestách

Svá oblíbená vína z Habánských sklepů najdete od dubna v obchodech spolu s habánskými plackami. A ne jen tak ledajakými habánskými plackami. Jsou to placky výherní! Tedy mohou být. Stačí poslat fotku na téma „Habánské placky na cestách“ do 10. června 2015 na naši facebookovou stránku https://www.facebook.com/vinohabanskesklepy nebo na e-mail info@habanskesklepy.cz.
Kdo tak učiní, má šanci vyhrát skutečnou lahůdku –
sadu pozdních sběrů z Habánských sklepů.

Vaše fotografie podle data zaslání zveřejníme ve čtyřech termínech (15. dubna, 6. května, 27. května a 11. června) ve speciální fotogalerii na našem Facebooku. Až do poledne 24. června budou mít fanoušci šanci hlasovat a vybrat nejzdařilejší obrázky.

A pak už je čas velkého finále. Odborná porota vybere sedm nejoriginálnějších fotografií.
Další tři výherce určí fanouškovské hlasování – kdo má nejvíce likes na naší facebookové stránce, vyhrál. Celkem deset výherců se tedy může těšit na neodolatelnou sadu našich pozdních sběrů!

Kompletní pravidla soutěže v PDF

Vítěze vyhlásíme dne 24. června 2015.
Akce platí do vyprodání zásob.

Přejeme Vám spoustu originálních nápadů!
Plackám zdar a habánským zvlášť!

Pravidla soutěže

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „Habánské placky na cestách” (dále jen „soutěž“).

 1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže
  1. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost BOHEMIA SEKT, s.r.o., se sídlem Starý Plzenec, Smetanova 220, PSČ 332 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddílu C, vložce 26443 (dále jen „vyhlašovatel“ nebo „organizátor“).
 2. Místo konání a doba trvání soutěže
  1. Soutěž probíhá na území České republiky.
  2. Doba trvání soutěže je stanovena na období od 1. 4. 2015 do 24.6. 2015.
 3. Podmínky účasti
  1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“).
  2. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání fotografie placky s motivem Habánských sklepů (dále jen „s tématem „Habánské placky na cestách“) do zpráv na facebookové stránce https://www.facebook.com/vinohabanskesklepy nebo její zaslání na email info@habanskesklepy.cz.
  3. Každý soutěžící může zaslat pouze jednu fotografii.
  4. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.
 4. Průběh soutěže
  1. Soutěž probíhá výhradně prostřednictvím zaslání fotografie s tématem „Habánské placky na cestách“ do zpráv na facebookové stránce Habánských sklepů či na email info@habanskesklepy.cz.
  2. Soutěžící se účastní pouze zasláním fotografie s tématem „Habánské placky na cestách“ do zpráv na facebookové stránce Habánských sklepů či na email info@habanskesklepy.cz.
  3. Principem soutěže je pouze vložení fotografie s tématem „Habánské placky na cestách“ do zpráv na facebookové stránce Habánských sklepů či na email info@habanskesklepy.cz.
  4. Soutěž bude zveřejněna dne 1. 4. 2015 a fotografie je možné zasílat do 10.6. 2015. Jednotlivé soutěžní fotografie budou přidány do galerie na facebookové stránce https://www.facebook.com/vinohabanskesklepy na základě data doručení a to v termínech 15.4.2015, 6.5.2015, 27.5.2015 a 11.6.2015.
  5. O sedmi výhercích rozhodne 24. 6. 2015 čtyřčlenná porota složená ze zástupců společnosti BOHEMIA SEKT, s.r.o. Porota bude hodnotit zejména originalitu a kreativitu fotografií.
  6. O dalších třech výhercích rozhodne široká veřejnost hlasováním formou „likes“ v galerii soutěže na facebookové stránce www.facebook.com/vinohabanskesklepy. Pokud soutěžící dosáhnou shodného počtu „likes“, vyhrává dříve zaslaný příspěvek. Hlasovat bude možné do 24.6.2015 do poledne, tj. do 12:00.
  7. Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které:
   1. neodpovídají zadanému tématu soutěže
   2. obsahují nenávistné čí rasistické prvky či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy,
   3. by mohly poškodit dobré jméno pořadatele
   4. u který byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.
  8. O tom, zda fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje vyhlašovatel.
 5. Výhry v soutěži
  1. Prvních sedm soutěžících, jejichž fotografie vyhodnotí porota jako nejlepší, získávají dárkový set šesti vín Habánské sklepy ve složení 2 x Habánské sklepy Zweigeltrebe 2012 pozdní sběr, 2 x Habánské sklepy Chardonnay 2013 pozdní sběr, 2 x Habánské sklepy Ryzlink rýnský 2013 pozdní sběr.
  2. První tři soutěžící, jejichž fotografie získají u široké veřejnosti nejvíce „likes“, získávají dárkový set šesti vín Habánské sklepy ve složení 2 x Habánské sklepy Zweigeltrebe 2012 pozdní sběr, 2 x Habánské sklepy Chardonnay 2013 pozdní sběr, 2 x Habánské sklepy Ryzlink rýnský 2013 pozdní sběr.
  3. Každý soutěžící vyhrává pouze jednou.
  4. Výhry nelze převést na jinou osobu.
  5. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
  6. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplatit v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.
  7. Podmínkou získání výhry je uvedení kontaktní e-mailové adresy. Na této adrese bude výherce nejpozději do sedmi dní po ukončení soutěže informován o výhře a dalším postupu ohledně předání výhry.
  8. Výhry budou výhercům odeslány nejpozději do třiceti dnů od ukončení soutěže na adresu, kterou výherce zašle prostřednictvím e-mailu vyhlašovateli.
  9. Výherce, který si výhru nepřevezme nebo se nedostaví k převzetí výhry v době domluvené s vyhlašovatelem soutěže a/nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené v těchto pravidlech, ztrácí na výhru nárok.
  10. Vyhlašovatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte e-mail zaslaný vyhlašovatelem a nestihne reagovat ve stanoveném termínu v něm uvedeném. Vyhlašovatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl e-mail od vyhlašovatele nebo nekontaktoval vyhlašovatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně vyhlašovatele.
  11. Vyhlašovatel se zavazuje ve vztahu k výherci uskutečnit jeden pokus o zaslání oznámení o výhře. Bude-li pokus neúspěšný a/nebo výherce nebude ve lhůtě uvedené v e-mailu, který vyhlašovatel odeslal výherci jako oznámení o výhře, kontaktovat vyhlašovatele, je vyhlašovatel oprávněn rozhodnout o propadnutí výhry.
 6. Osobní údaje
  1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“), svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost BOHEMIA SEKT, s.r.o., se sídlem Starý Plzenec, Smetanova 220, PSČ 332 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddílu C, vložce 26443, IČ: 45358711, DIČ DPH: CZ699002447.
  2. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 10 let od začátku soutěže použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených vyhlašovatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž a marketingové služby.
  3. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem svého doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.
  4. Soutěžící má v případě podezření z porušení svých práv právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.
  5. Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem některé z cen, vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům.
  6. Soutěžící prohlašuje, že fotografii pořídil sám. V případě, že tomu tak není, vystavuje se účastník riziku spojenému s porušením autorských práv pravého autora textu se všemi možnými právními následky.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
  2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než na ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
  3. Každý soutěžící vyjadřuje účastí v soutěži svůj souhlas s těmito pravidly, zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
  4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.
  5. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby výherce prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je starší 18 let. V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.
  6. Tato soutěž není jakkoliv sponzorována, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc, nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc, nebo Facebook Ireland Limited.
  7. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici u vyhlašovatele soutěže na //www.habanskesklepy.cz. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na info@habanskesklepy.cz.

Datum: 1. 4. 2015